มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาและราคาจำหน่ายเครื่องแต่งกาย