มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

*ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา 3 สาขาวิชาใหม่ รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

**ใช้เลขบัตรประชาชนแทนรหัสผู้สมัคร ในการรายงานตัวออนไลน์

*ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา 3 สาขาวิชาใหม่ รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

*ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา 3 สาขาวิชาใหม่ รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คำชี้แจงสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียด
รายละเอียดการส่งใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาที่สังกัดโรงเรียนการเรือน รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ
หลักสูตรนิติศาสตร์

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาและราคาจำหน่ายเครื่องแต่งกาย