แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบจากทางมหาวิทยาลัย
( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 )
คณะ/โรงเรียน รายละเอียด
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน