หลักสูตรที่เปิดรับ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม) อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$enable

Filename: course/index.php

Line Number: 33

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ