หลักสูตรที่เปิดรับ

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพฯ)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง