คลิปแนะนำคณะและหลักสูตร

แนะนำคณะ/โรงเรียน โดย คณบดี

แนะนำคณะพยาบาล โดยคณบดี
แนะนำคณะพยาบาล โดยคณบดี
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณบดี
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…
แนะนำโรงเรียนการเรือน โดยคณบดี
แนะนำโรงเรียนการเรือน…
แนะนำคณะครุศาสตร์ โดยคณบดี
แนะนำคณะครุศาสตร์ โดยคณบดี
แนะนำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยคณบดี
แนะนำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ…
แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณบดี
แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดี
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ…

คณะครุศาสตร์

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย…

คณะพยาบาลศาสตร์

แนะนำหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ…

คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการบริการลูกค้า…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ…
แนะนำหลักสูตร  สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการเงิน…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ…
แนะนำหลักสูตร บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร บัญชีบัญฑิต…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ…
แนะนำหลักสูตรหลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตรหลักสูตรการจัดการบัณฑิต…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์…

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง…
แนะนำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต…

โรงเรียนการเรือน

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการกำหนด และ การประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการกำหนด…
แนะนำหลักสูตร สาชาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาชาวิชาเทคโนโลยีอาหาร…
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ…

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

แนะนำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต…
แนะนำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต…
แนะนำหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะนำหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต…