มุ่งสร้างครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์การสอน และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และงานในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาตนให้มีความชำนาญในเชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      2 นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
      3 นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
      4 นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

0 2423 9434-5