มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความสามารถ มีบุคลิกภาพ มีทักษะการคิดวิเคราห์ มีทักศนติที่ดีในการ จัดการทรัยากรมนุษย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถเลือกประกอบอาชีพ โดยมีสายงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้

       1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพ

       2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการฝึกอบรมของบุคลากร

       3 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

       4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

       5 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

       6 เจ้าหน้าที่ประสานงาน

       7 ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

0 2244 5705