สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีใจรักบริการ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1  ผู้จัดการร้านธุรกิจค้าปลีก

       2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก

       3  เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

       4  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจค้าปลีก

       5  ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและตกแต่งร้านค้า

       6  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้า

       7  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

       8  นักวิชาการด้านธุรกิจค้าปลีก

       9  ผู้ประกอบการในงานด้านธุรกิจค้าปลีก

       10 พนักงานขายหน้าร้าน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

0 2244 5732