มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดและวางแผนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

          2.  บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เป็นต้น

           3.  บุคลากรของหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

           4.  ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก

           5.  ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

0 2244 5704