บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 บรรณารักษ์

2 นักวิชาการสารสนเทศ

3 เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล

4 นักจัดการเนื้อหา

5 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

6 บรรณาธิการวารสาร

7 อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

0 2244 5360