มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่     นักศึกษากำลังศึกษาและประเมินผลการมีงานทำ ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ  คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ เน้นทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยร่วมกับความเป็นสวนดุสิต ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต "SDU SPIRIT" ประกอบด้วยความเป็นผู้นำ เสียสละ เอื้ออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย  มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ดำรงตนอย่างมีคุณค่า ทำงานด้วยความปราณีต


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูผู้ช่วย ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3.  นักวิชาการทางการศึกษา นักวิชาการอิสระ
4. นักเขียนสร้างสรรค์ผลงานทางการประถมศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาในหน่วยงานต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

0 2244 5523-4