เป็นนักการจัดการ มีจิตบริการ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  งานการตลาดและการขาย

2.  งานด้านการจัดการอาหาร

3.  งานวิเคราะห์และวางแผน

4.  งานจัดซื้อจัดหา

5.  งานคลังสินค้า

6.  งานสำนักงานและธุรการ

7.  งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

8.  งานพัฒนาธุรกิจ

9.  งานแรงงานสัมพันธ์

10.  ผู้ประกอบการ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

0 2244 5720