มีความรู้ ทักษะบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ มีความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเริ่มทำงานเป็นทีม


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคระห์และวางแผนการตลาด
2. พนักงานขาย
3. นักการตลาดเชิงกิจกรรม
4. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางการตลาด
5. นักวิจัยทางการตลาด
6. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
7. ผู้ประกอบการธุรกิจ
8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระในงานการตลาด

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการตลาด

02-244-5740