มีความรู้ควบคู่กับทักษะวิชาชีพในด้านการบริการลูกค้า ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ใส่ใจในรายละเอียด มุ่งมั่นในวิชาชีพ บริการอย่างสร้างสรรค์ สร้างความน่าเชื่อถือ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Officer)

2.  พนักงานบริหารและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint and Handilin Officer)

3.  พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิคการบริการลูกค้า (Customer Service Technician Officer)

4.  พนักงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริการลูกค้า (System Analysis and Developmetn Officer Customer Service)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการบริการลูกค้า

0 2244 5757