1. มีคุณธรรม จริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน มีความมั่นใจในตนเอง มีความเสียสละ อดทน เพียรพยายาม ประหยัด มีบุคลิกภาพที่ดี ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎของสังคม และกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย และระบบสากล

2. มีความรู้ทันสมัย มีความใฝ่รู้ในด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คิดเป็น ทำเป็น คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถประยุตก์ใช้กับงาน เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง มีการู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ พัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. มีความสามารถในการวางแผน จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน การนำแผนงานไปปฏิบัติ การควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การหรือบุคคล ตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การทำงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และประเมินผลการดำเนินงาน มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุตก์ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์การ และสังคม

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ในการดำเนินธุรกิจ การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ มีภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์การ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ หรือองค์การ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารธุรกิจในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

2. เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านสารสนเทศทางธุรกิจ

3. ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล หรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์

4. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงด้านสารสนเทศทางธุรกิจ

5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ นักเขียนโปรแกรม

6. เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7. นักออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์

8. นักออบแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดีย

9. ผู้ช่วยเสมือน หรือผู้ช่วยทางไกล (Virtual Assistant)

10. ผู้ดูแลโซเซียลมีเดีย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0 2244 5747 - 8