มุ่งผลิตบัณฑิตเลขานุการทางการแพทย์ที่มีจรรยาบรรณ มีความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถบูรณาการความรู้ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ ความรู้ทางการแพทย์เข้าด้วยกัน และมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนได้


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  เลขานุการในงานบริการทางการแพทย์

2.  เลขานุการผู้บริหารองค์การทางการแพทย์

3.  ผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4.  พนักงานองค์กรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์

5.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์

6.  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

0 2423 9477