มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์นโยบายและรายงานตัวชี้วัดทางธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจได้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล แก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

     รวมทั้งมีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักกาทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งการวางแผนพยากรณ์ การวิเคราะห์และการประเมินผล และตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เศรษฐกร

2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในภาครัฐ

4. นักวิเคราะห์และประเมินองค์กรในสถาบันการเงิน

5. นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ/แผนงาน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

0 2244 5760