มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีบนพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ เป็นคนดีที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวในภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อวิชาชีพและสร้างอุปนิสัยในการเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้และการเสริมสร้างประสบการทางวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเคื่องมือในการปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการใช้ความรู้ด้านภาษาสากล ในการทำงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านการภาษีอากร

4. ด้านการวางระบบบัญชี

5. ด้านการบัญชีบริหาร

6. ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน และการบัญชี

8. ด้านการตรวจสอบภายใน

9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต

0 2244 5780