ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ทางวิชาการ และ        มีทักษะในด้านการจัดการและการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการให้บริการและบริหารจัดการศาสตร์ทางการจัดการงานบริการ      มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และทักษะในการใช้ข้อมูลสื่อสารด้านการบริการ

 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจไมซ์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ

0 2244 5708