มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     รวมทั้ง
มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)

2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)

3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)

4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)

5. พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (Airport of Thailand Officer)

6. พนักงานกรมการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation Officer)

7. เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร (Custom Officer)

8. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau Officer)

9. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน (Career Related to Airline Business)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

0 2244 5751-2