เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการโรงแรม   มีความสามารถในการปฏิบัติงาน   การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถะ ทางวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก  มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ     

     เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่พัก
2. ผู้ให้บริการในธุรกิจสุขภาพและกีฬา
3. ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เลขานุการบริหาร ฝ่ายรับรองลูกค้า เป็นต้น
4. ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอิสระ เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

02-244 5770-1