เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในกฎหมายระเบียบ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  มีความสามารถในการพัฒนาทางความรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และในการศึกษาระดับสูงขึ้น   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้  มีความสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี  มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหารงานต่างๆ 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำรวจ

2. ที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมาย (Law Firm)

3. นิติกรองค์กรส่วนราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน

4. นายทหารพระธรรมนูญ

5. เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

6. เจ้าพนักงานบังคับคดี

7. ผู้พิพากษา (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)

8. พนักงานอัยการ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)

9. ทนายความ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

0 2244 5842