มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา  สามารถใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวิจัยและปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและการพัฒนาด้านความสำคัญระหว่างบุคคลในองค์การ สามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่าง เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิชาชีพ และทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง งานบริหารค่าจ้าง การจัดการสวัสดิการ การประเมินการปฏิบัติงาน และงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม งานด้านบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร งานด้านการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. นักวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้แก่ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ การดำเนินการสอบและแปลผลการการทดสอบ

4. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

0 2244 5838