มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ด้วยองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง มีการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่สำคัญในศตววรษที่ 21 ภายใต้รากฐานของคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ล่าม
2. นักแปลเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
4. พนักงานประชาสัมพันธ์
5. เลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ
7. พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

0 2244 5858