การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารออกรับใช้สังคม  เป็นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งสองภาษา และมีความพร้อมปฏิบัติงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ ผู้สอน และวิทยากรด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ
3. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ลูกเรือ
4. เลขานุการ
5. นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร
6. กองบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร
7. นักเขียน นักเขียนประกาศโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
8. นักแปล ล่าม
9. อาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ด้านภาษา (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

0 2244 5846