เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และพลเมืองที่ดีในสังคม มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ

2. ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

0 2244 5816