มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้นในเชิงบูรณาการศาสตร์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นนักรัฐศาสตร์ที่  สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักความเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การบูรณาการการเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์กับองค์ความรู้อื่นๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และการปฏิบัติไปประกอบการทำงานและเป็นพื้้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระทรวง กรม และส่วนราชการในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน และปลัดอำเภอ รวมถึง ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฯลฯ เป็นต้น

2. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สื่อข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เป็นต้น

3. เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

0 2244 5815