คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
  2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน
  3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

0 2423 9460