ผลิตบัณฑิตที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีทักษะเชิงปฏิบัติการและมีความเป็นมืออาชีพด้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม อดทนและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
     2. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
     3. ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
     4. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
     5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
     6. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
     7. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ         

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2244 5630