เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเคื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิต


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2. งานควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5. งานประเมินผิวในคลีนิกความงาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

02 423 9420-1