มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริธรรมและจิตอาสาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อมของเมืองอุตสาหกรรม ในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขและจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทักษะบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับห้องปฏิบัติการและเชิงพื้นที่

 

 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรรัฐ

4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชน

5. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

0 2423 9427-8