มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อความต้องการของประเทศ และสอดรับกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Road Map) การบริหารวิชาการ พ.ศ. 2559-2560 โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในงานด้านเคมี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลทางเคมี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปชั้นสูงทางเคมี สามารถใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบทางเคมี

2. ด้านการจัดการมาตรฐานและความปลอดภัยทางด้านเคมี

3. ด้านวิชาการทางเคมี

4. ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงทางเคมีและการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ

5. ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมี

6. ด้านการควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

7. ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

8. ด้านการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

0 2423 9432-3