วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างเพียงพอ  เพื่อนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

2. นักพัฒนาเกม (Game Developer)

3. นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst)

4. ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)

5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

0 2244 5690-1