เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ มีทักษะเชิงปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการสื่อสารและเผยแพร่ประเด็นความรู้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้วยการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. งานด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย
2. งานด้านประสานงานและสนับสนุนการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
3. งานด้านการควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
4. งานด้านประสานงานและสนับสนุนประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
5. งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
6. งานด้านการจัดการภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย
7.  งานด้านการสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. งานด้านห้องปฏิบัติการที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. งานด้านการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

0 2423 9431