มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและ การวิเคราะห์ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติที่หลากหลาย และค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดวิเคราะห์และพัฒนางานด้านวิทยาการข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระเบียบวินัย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist)

2. นักวิเคราะห์ขอมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst)

3. นักโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

4. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)

5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics Freelancer)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

0 2244 5692-4