มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถด้านเทคโนโลยีอาหาร  การผลิตอาหารพร้อมบริโภคและเพื่อการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีศักยภาพในการทำงานทันทีเมื่อจบการศึกษา มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1. นักเทคโนโลยีอาหารที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่ในฝ่ายการผลิตอาหารฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      2. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก
      3. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร หรือนักวิจัย
      4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร เช่น เจ้าของกิจการด้านอาหาร หรือการจัดการธุรกิจอาหาร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

0 2423 9442