ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการ สามารถกำหนดอาหารและประกอบอาหารสำหรับคนปกติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลิกภาพที่ดี


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการด้านอาหาร หรือบริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
2. ผู้ประกอบอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร หรือบริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารบำบัดโรคในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการด้านอาหาร หรือบริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
4. ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบำบัดโรคในโรงพยาบาล หรือบริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
5. ผู้แทนจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารบำบัดโรค
6. ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหาร อาหารสุขภาพ และอาหารบำบัดโรค
7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนบำบัด การกำหนดและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารบำบัดโรค เช่น นักให้คำปรึกษาทางด้านการโภชนาการและโภชนบำบัด นักสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ นักวิจารณ์อาหาร

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

02 423 9439