มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ของการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและการจัดการธุรกิจการออกแบบนิทรรศการและจัดแสดง  เป็นนักออกแบบนิทรรศการและจัดแสดงที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมธุรกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  มีทักษะด้านการออกแบบนิทรรศการและการจัดการแสดงโดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง  สามารถสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)

 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักจัดการแสดงงาน (Event Organizer)

2. นักออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Designer)

3. นักออกแบบจัดแสดงสินค้า (Display Designer)

4. นักสร้างสรรค์งานจัดแสดงและส่งเสริมการขาย (Event and promotion creative)

5. นักออกแบบคอนเทนท์สำหรับนิทรรศการและจัดแสดง (Content Designer)

6. ผู้ประกอบการธุรกิจนิทรรศการและจัดแสดง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

035 969620 ต่อ 9509