มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมีความเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งทักษะการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

     และมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกต่อความเป็นไทยและมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยในระดับอาเซียนและระดับสากลสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผน  การจัดการ และการพัฒนา


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. มัคคุเทศก์ (Tour Guide) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ(โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)

4. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

5. ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6. พนักงานบริการในสายงานอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ เป็นต้น

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

075 221 212 - 5 ต่อ 6813