ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหาร ตลอดจนการวางแผนและควบคุมคุณภาพอาหาร ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการด้านอาหาร
      2. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต่างๆ เช่น นิติบุคคลของอพาร์ตเม้นต์/คอนโดมิเนียม/บ้านจัดสรร เป็นต้น
      3. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานเลี้ยงเด็ก
      4. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมทั้งศิลปประดิษฐ์ต่างๆ
      5. แม่บ้านสถานทูต
      6. ผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านดอกไม้ผู้ประกอบการสถานเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

035 969620-3 ต่อ 9534