มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
 


การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)

2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)

3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)

4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

032522510