การสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปี 2561

ด้วยในปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548  จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม  2560
กำหนดการสอบ   วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์  2561

สมัครได้ที่ www.niets.or.th

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบ GAT /PAT ได้ที่  สถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.  0 2217 3800  วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. (การบริการ ในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ที่ SDU Service Center โทร. 0 2244 5555


ประกาศหน้าที่ 1 ประกาศหน้าที่ 2 ประกาศหน้าที่ 3 ประกาศหน้าที่ 4 ประกาศหน้าที่ 5 ประกาศหน้าที่ 6 ประกาศหน้าที่ 7 ประกาศหน้าที่ 8