การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เท่านั้น

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการงานบริการ  หลักสูตรนานาชาติ HOSPITALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAMME)  เท่านั้น

วันที่สอบ  :  วันเสาร์ที่  24 มีนาคม 2561
เวลาสอบ  :  09.00 - 11.30 น.
ห้องสอบ   : 232 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบฯ  :
- บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่าย (เอกสารชุดเดียวกับที่น้องๆนำไปชำระค่าสมัครสอบที่ ธนาคาร)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ปากกา และ ดินสอ 2B ขึ้นไป

*ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th ในวันที่ 23 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม  SDU Service Center โทร. 0 2244 5555