มสด. ร่วมกับ สกอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 22 คน ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561
น้องๆที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com/ประกาศ.pdf