การสมัครสอบ O Net สำหรับสำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 (สายอาชีพ/กศน.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะจัดการทดสอบฯ  สำหรับนักเรียนระดับเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัด กศน. และ โรงเรียนพณิชยการ

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 
สมัครสอบได้ที่  www.niets.or.th
กำหนดการสอบ O-NET วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลในวันที่ 3 เมษายน 2561