ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

การรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 

สำหรับผู้ทีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา  ก่อนวันรายงานตัว ท่านต้องทำการบันทึกประวัติที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudent


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ 


update_student.pdf