ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา)

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษา


stuenglish.pdf