ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) ได้ที่   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ


englishlist.pdf