การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561" หลักสูตรฯผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เปิดรับสมัครออนไลน์ www.entrance.dusit.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และในปีนี้สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว วันที่ 10 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center 
โทร. 0 2244 5555