กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS)

กำหนดการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันและเวลา

รายการ

หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

เวลา 06.00 น.

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุกคน ตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือด ปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด)   

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ ถ.สิรินธร  คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น  2

ห้องกายวิภาคศาสตร์

1. เตรียมชำระค่าตรวจร่างกายคนละ 450 บาท

2. รายงานตัวรับการตรวจร่างกายในเวลา 06.00 น.

3. ต้องงดน้ำ และอาหาร ทุกชนิดหลัง 24.00 น.

   วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 จนกว่าจะเจาะเลือดเสร็จ

4. ควรติดตามประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทาง     

   http://entrance.dusit.ac.th

5. ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์
   โทร. 0 2423 9460  หรือ อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ
   โทร. 0 92456 5058

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

เวลา 08.00 น.

รับบัตรคิว  กรอกประวัติ  เข้าสัมภาษณ์  
(ผู้ที่ตรวจร่างกายเสร็จก่อน ให้มารับบัตรคิวสัมภาษณ์ก่อน)
เริ่มสัมภาษณ์เวลา 08.30 – 12.00 น.
และเวลา 13.00 – 16.00 น.    

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

  1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561
  2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ    
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ                  
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ   
  5. ผลการสอบ  GAT, PAT2        
  6. รูปถ่ายสี 1 ½ นิ้ว 4 รูป  
  7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี


ประกาศการตรวจร่างกายพยาบาลศาสตร์ปี61.pdf