กำหนดการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 19 คน ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560   ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นไแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561นั้น  จากนี้น้องๆสามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ตามปฏิทินนี้